Landelijk gebied
Speerpunt

Landelijk gebied

CroonenBuro5 heeft veel kennis en ervaring op het terrein van het landelijk gebied

CroonenBuro5 heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om samen met een groot aantal gemeenten verspreid door het land te komen tot een actueel en up to date bestemmingsplan voor landelijk gebied. Momenteel adviseren wij ook voor veel plannen over verwerking van de uitspraak  van Raad van State  en/ of de doorvertaling van nieuw (provinciaal) beleid. Naast (integrale) bestemmingsplannen en landschapsplannen kunnen wij op basis van onze ervaring ook snel en efficiënt gebiedsontwikkelingen en particuliere ontwikkelingsvragen begeleiden, adviseren en tot uitvoering brengen.

Wij adviseren ook themagericht zoals voor visies voor bebouwingsconcentraties, landschapsinvesteringsregeling (ontwikkeling eigen model voor gemeenten en advisering uitwerking op perceelsniveau) en thematisch: recreatie, glastuinbouw, boomteelt, natuurontwikkeling, etcetera.

Duurzaamheid en gezondheid

Vooral vanuit de thema’s duurzame veehouderij en gezondheid zijn wij actief in beeld aan het brengen wat de mogelijkheden zijn met de huidige wetgeving, maar ook wat de mogelijkheden zijn vanuit de nieuwe Omgevingswet en hoe hier vanuit de Crisis en Herstelwet op vooruit gelopen kan worden.

meer informatie >

MER

Vanwege onze ruime ervaring met bestemmingsplantrajecten waarbij ook een planMER aan de orde is, weten wij duidelijk de verschillen, overeenkomsten en wisselwerking tussen bestemmingsplan en het planMER te duiden en hiernaar te acteren. In projecten waar een MER een rol speelt, werken we dan ook samen met verschillende ingenieursbureaus.

Onderzoek

Behalve over ruimtelijk-planologische kennis beschikt ons bureau ook over een breed scala aan specialisten op het gebied van onder andere luchtkwaliteit, geluid, stikstof, flora en fauna, bodem, archeologie, water, planschade en exploitatieplannen. Dit stelt ons in staat alle omgevingsaspecten die relevant zijn voor een ruimtelijke ontwikkeling via korte lijnen te organiseren en integraal te verwerken.

Slim samenwerken

In deze tijd zijn er minder investeerders en subsidies. Hierdoor is slim samenwerken om te komen tot realisatie van de gewenste ontwikkelingen steeds belangrijker.