structuurschets biedt toekomstperspectief
project

structuurschets biedt toekomstperspectief

Prinsenstraat Zundert: Stedenbouwkundige visie en structuurschets

Door de aanleg van de Randweg in Zundert ontstaat er tussen de kern en de Randweg een zone die geschikt is voor woningbouw. CroonenBuro5 is door Maas-Jacobs Vastgoed BV gevraagd om voor de voormalige tuinderij aan de Prinsenstraat een stedenbouwkundig plan te maken. Als onderdeel van de stedenbouwkundige visie is een structuurschets gemaakt voor het hele gebied, omdat de keuzes voor deze locatie veel invloed hebben op de mogelijkheden van de rest van het gebied. Daarbij is gekeken naar de ontsluitingsstructuur voor het gebied, de aansluiting op het dorp, de relaties met het landschap, waterberging in de zone tegen de randweg en naar de stedenbouwkundige structuur. De stedenbouwkundige visie vorduurt voort op het eerder landschapsontwerp van Wurck uit 2014.
De locatie aan de Prinsenstraat wordt nu ‘De Tuinderij’ genoemd. Het is fase 1 van de grotere ontwikkeling in de zone tussen de Prinsenstraat, Randweg en de kern. De Tuinderij is in samenwerking met Maas-Jacobs Vastgoed BV, de gemeente Zundert en Antea Group uitgewerkt tot een definitief stedenbouwkundig plan. Het bestemmingsplan bevindt zich in de afrondende fase. De Tuinderij biedt ruimte voor 81 woningen.

 

Structuurschets

De structuurschets van de gehele zone speelde een belangrijke rol bij het ontwerpproces van fase 1. Als de structuurschets er niet was geweest, dan was fase 1 als een afgerond plan benaderd, en waren vervolgens fase 2 en 3 ook als losse plannen benaderd. Het gevolg was dat er dan een patchwork van plannen ontstaan. De structuurschets heeft er voor gezorgd dat er altijd integraal naar het hele gebied is gekeken ten aanzien van waterberging, landschappelijke inpassing, ontsluitingsstructuur, etc. Besluiten worden vanaf nu vanuit de structuurschets gemaakt.

 

Zundert Prinsenstraat Visie

De zone tussen de randweg en de toekomstige woonwijk wordt ingericht als groen- en waterzone. Hierdoor is er vanuit de woonwijk zicht op het landschap en wordt een integrale oplossing geboden voor de waterbergingsopgave van de locatie en de landschappelijke inpassing. Zonder structuurschets was het nooit gelukt om iedereen van deze kwaliteitsslag te overtuigen. Momenteel wordt de ontwikkeling van fase 2 en 3 opgepakt. De structuurschets is hierin leidend en zorgt ervoor dat iedereen een duidelijk eindbeeld voor ogen heeft.

 

Prinsenstraat Zundert Voorkeur
Zundert Prinsenstraat plankaart